หลักกฎหมาย มหาชน

หลักกฎหมายมหาชน

หลักกฎหมายมหาชน เกิดขึ้นมาเพื่อภารกิจอะไร เรื่องนี้หากท่านทำงานในระบบราชการจำเป็นอย่างยิ่งต้องรู้และเข้าใจ

น้องๆที่จะสอบงานราชการ เกือบจะทั้งหมดต้องสอบกฎหมายด้วย ซึ่งส่วนใหญ่ก็คือ กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ในตำแหน่งงานนั้น กฎหมาย กฎระเบียบดังกล่าวล้วนอยู่ภายใต้หลักกฎหมายมหาชนนั่นเอง

ดังนั้น อยากจะเตรียมสอบงานราชการให้เข้าใจได้เร็วต้องอ่านบทความนี้ให้จบ จะทำให้รู้ว่า กฎหมายแต่ละฉบับ แต่ละมาตรา มันมีที่มาเบื้องหลัง

เนื้อหาที่จะได้รับ

 • กฎหมายมหาชน คือ
 • กฎหมายมหาชน หมายถึง
 • วิวัฒนาการ กฎหมายมหาชน
 • กฎหมายมหาชน เอกชน แตกต่างอย่างไร
 • กฎหมายมหาชน เกี่ยวข้องกับเรา อย่างไร
 • หลักกฎหมายมหาชน มีอะไรบ้าง
 • ตัวอย่าง กฎหมายมหาชน
 • สรุป

กฎหมายมหาชน คือ

กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่บัญญัติเกี่ยวกับการให้อำนาจและหน้าที่แก่ รัฐ หน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการปกครองประเทศและการบริหารสาธารณะโดยมีองค์กรหลักเกณฑ์และกระบวนการในการตรวจสอบและควบคุมการใช้อำนาจตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดไว้ด้วย

คำจำกัดความข้างต้น นำมาจาก อาจารย์ ดร.กิจบดี ชินเบญจภุช ที่ท่านได้ให้ไว้ ซึ่งพี่เห็นว่าครอบคลุมและเห็นภาพชัดเจนในความเป็น กฎหมายมหาชน

กฎหมายมหาชน หมายถึง

กฎหมายมหาชน หมายถึง กฎหมายที่มีหลักการเพื่อแก้ปัญหาระบบการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ (อำนาจเบ็ดเสร็จอยู่ที่ผู้ปกครอง)

 

วิวัฒนาการ กฎหมายมหาชน

แรกเริ่มสังคมมนุษย์ปกครองกันด้วยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ซึ่งมีหลักการที่สำคัญ ดังนี้

 1. ผู้ปกครองมีอำนาจสูงสุด  มีสิทธิเบ็ดเสร็จเด็ดขาด ประชาชนไม่มีส่วนร่วมในการปกครอง ถูกเอารัดเอาเปรียบ
 2. ผู้ปกครองใช้อำนาจที่มีอยู่ตามอำเภอใจและเกินขอบเขต เพราะเป็นผู้บัญญัติกฎเกณฑ์เอง
 3. ควบคุมตรวจสอบอำนาจไม่ได้ ผู้ใต้อำนาจปกครอง หรือประชาชน ไม่สามารถควบคุมหรือตรวจสอบการใช้อำนาจผู้ปกครองได้

จึงเกิดหลักการของกฎหมายมหาชนเพื่อแก้ปัญหา ดังนี้

 1. ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกัน
 2. ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครอง
 3. อำนาจการปกครองมีการแบ่งแยก 3 อำนาจ
 4. อำนาจการปกครองควบคุมและตรวจสอบได้

กฎหมายมหาชน เอกชน แตกต่างอย่างไร

 • กฎหมายมหาชน คือ
 • กฎหมายมหาชน มีอะไรบ้าง
 • กฎหมายมหาชน หมายถึง
 • กฎหมายมหาชน เกี่ยวข้องกับเรา อย่างไร
 • กฎหมายมหาชน เอกชน
 • วิวัฒนาการ กฎหมายมหาชน

กฎหมายมหาชนเกี่ยวข้องกับเราอย่างไร

 • กฎหมายมหาชน คือ
 • กฎหมายมหาชน มีอะไรบ้าง
 • กฎหมายมหาชน หมายถึง
 • กฎหมายมหาชน เกี่ยวข้องกับเรา อย่างไร
 • กฎหมายมหาชน เอกชน
 • วิวัฒนาการ กฎหมายมหาชน

หลักกฎหมายมหาชน มีอะไรบ้าง

 • กฎหมายมหาชน คือ
 • กฎหมายมหาชน มีอะไรบ้าง
 • กฎหมายมหาชน หมายถึง
 • กฎหมายมหาชน เกี่ยวข้องกับเรา อย่างไร
 • กฎหมายมหาชน เอกชน
 • วิวัฒนาการ กฎหมายมหาชน

ตัวอย่าง กฎหมายมหาชน

 • กฎหมายมหาชน คือ
 • กฎหมายมหาชน มีอะไรบ้าง
 • กฎหมายมหาชน หมายถึง
 • กฎหมายมหาชน เกี่ยวข้องกับเรา อย่างไร
 • กฎหมายมหาชน เอกชน
 • วิวัฒนาการ กฎหมายมหาชน

สรุป

 • กฎหมายมหาชน คือ
 • กฎหมายมหาชน มีอะไรบ้าง
 • กฎหมายมหาชน หมายถึง
 • กฎหมายมหาชน เกี่ยวข้องกับเรา อย่างไร
 • กฎหมายมหาชน เอกชน
 • วิวัฒนาการ กฎหมายมหาชน