พนักงานคดีปกครอง คือใคร เรียกบรรจุเยอะไหม

พนักงานคดีปกครอง คือ

บทความนี้จะพาน้องๆมาทำความรู้จัก “พนักงานคดีปกครองคือใคร” โดยจะบรรยายแยกเป็นหัวข้อเพื่อให้เข้าใจได้ง่าย ดังต่อไปนี้

 1. พนักงานคดีปกครองคือใคร
 2. เงินเดือนเท่าไหร่ (แยกบทความ)
 3. เรียกบรรจุ
 4. ใช้วุฒิและต้องจบอะไร
 5. ข้อสอบอะไรบ้าง
 6. ทำงานที่ไหน
 7. รับสมัคร และเปิดสอบช่วงไหน
 8. เก็บอายุงาน
 9. สรุป

พนักงานคดีปกครอง คือ ใคร

พนักงานคดีปกครอง เป็นข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง

เงินเดือน และความก้าวหน้า

พนักงานคดีปกครอง

ติวสอบพนักงานคดีปกครอง

ด้วยตนเองฟรี

การเรียกบรรจุ พนักงานคดีปกครอง

สำหรับการเรียกบรรจุและแต่งตั้ง พนักงานคดีปกครอง (ดูตามประกาศที่เคยรับสมัคร) สรุปได้ดังนี้

 1. ผู้สอบแข่งขันได้จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
 2. ทั้งนี้จะเรียกบรรจุจากประกาศการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ และจะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันประกาศขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการประกาศรับสมัครอีกและได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีเดิมก็เป็นอันยกเลิก นั่นเอง

 

พนักงานคดีปกครอง ใช้วุฒิและต้องจบอะไร

คุณสมบัติทั่วไป

 1. สัญชาติไทย
 2. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์
 3. เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 1. จบวุฒิปริญญาตรี
  • นิติศาสตร์ หรือ
  • รัฐศาสตร์ หรือ
  • รัฐประศาสนศาสตร์
 2. สอบผ่าน กพ ภาค ก ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

พนักงานคดีปกครอง มีข้อสอบอะไรบ้าง

สอบความสามารถเฉพาะตำแหน่ง(อัตนัย)

 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายมหาชน และกฎหมายปกครอง
 2. พรบ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
 3. พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
 4. พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
 5. ความสามารถในการเขียนและแปลภาษาอังกฤษ

สอบสัมภาษณ์

หากสอบผ่านความสามารถเฉพาะตำแหน่งแล้ว ก็จะสอบสัมภาษณ์

พนักงานคดีปกครอง ทำงานที่ไหน

พนักงานคดีปกครองทำงานที่ศาลปกครอง ดังนี้

 1. ศาลปกครองชั้นต้น
 2. ศาลปกครองสูงสุด

หน้าที่และลักษณะงานที่ปฏิบัติ

 1. งานให้คำปรึกษาแนะนำ
 2. ช่วยเหลือตุลาการในการทำดำเนินพิจารณาพิพากษาคดีปกครอง
 3. งานศึกษา ค้นคว้า
 4. งานบังคับคดี
 5. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

รับสมัครและเปิดสอบช่วงไหน พนักงานคดีปกครอง 

การรับสมัครสอบแข่งขัน สามารถติดตามข่าวสารได้ที่เว็ปไซต์ ศาลปกครอง

 1. ผู้ที่สมัครสอบต้องผ่าน กพ ภาค ก ในระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 2. และมีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติ

 

การเก็บอายุงาน พนักงานคดีปกครอง 

สำหรับเรื่องเก็บอายุงาน จะแบ่งปัน 2 ประเด็น

 1. เก็บอายุงาน เพื่อไปสอบ ผู้พิพากษา หรือ อัยการ เนื่องจาก ตำแหน่งพนักงานคดีปกครอง เป็นข้าราชการประเภทวิชาการ ดังนั้นจึงเก็บอายุงานได้
 2. เก็บอายุงาน ทำผลงานวิชาการ เพื่อเลื่อนระดับที่สูงขึ้น ได้
  • ระดับปฎิบัติการ
  • ระดับชำนาญการ
  • ระดับชำนาญการพิเศษ
  • ระดับเชี่ยวชาญ
  • สายอำนวยการ
  • สอบตุลาการ

สรุป

อ่านมาถึงตรงนี้ พนักงานคดีปกครอง คือใคร น้องๆคงได้ข้อมูลเพื่อช่วยตัดสินใจที่จะสมัครสอบในตำแหน่งนี้แล้วใช่ไหมครับ (ข้อมูลต่างๆ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง ติดตามอับเดทที่เว็ปไซต์ศาลปกครอง จะดีที่สุด)

สมัยพี่ซัน สอบ พี่ซันยังไม่รู้เลยด้วยซ้ำตำแหน่งนี้จริงๆแล้วหน้าตาเป็นยังไง จะหาข้อมูลก็หาจากบทสนทนาจากเพื่อนๆ และสมัครตามๆกันไป จึงเป็นแรงบันดาลใจพี่ซันในการรวบรวมและแบ่งปันประสบการณ์ในครั้งนี้นั่นเอง

และต้องบอกว่า ตำแหน่งพนักงานคดีปกครอง มีความสำคัญมากในการพิจารณาคดีปกครอง และเป็นตำแหน่งที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถในกฎหมายมหาชนปกครอง มากพอสมควร การเตรียมสอบควรทำตั้งแต่เนิ่นๆ