การไล่สายกฎหมาย

คือ หัวใจของการเตรียมสอบ

การฝึกทำข้อสอบ คือ ทางลัด

-NinaLaw-